การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม3

ชื่อสื่อ: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 3 (การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ)
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2554
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข


การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเล่ม3

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ