การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม4

ชื่อสื่อ: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 4 (ชุมชนร่วมสร้าง…สังคมผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากดี)
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2554
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข


การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเล่ม4

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ