การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม5

ชื่อสื่อ: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 5 (เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย ร่วมใสใจสุขภาพช่องปาก)
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2555
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเล่ม5

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ