การเลือกแปรงสีฟัน

ชื่อสื่อ: การเลือกแปรงสีฟัน
ประเภท: โปสเตอร์
ผลิตเมื่อ: ไม่ปรากฏ
ผู้สร้างสรรค์: ทพญ.นนทินี  ตั้งเจริญดี และศิริวรรณ  ขำรักษา
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข

กดเพื่อดาวน์โหลด  การเลือกแปรงสีฟัน

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ