การแปรงฟันแบบ222

ชื่อสื่อ: การแปรงฟันแบบ222
ประเภท: แผ่นพับ
ผลิตเมื่อ: ไม่ปรากฏ
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข

กดเพื่อดาวน์โหลด  การแปรงฟันแบบ222

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ