การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม7 

 

ชื่อสื่อ: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม7 
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2556
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเล่ม7

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ