กลิ่นปากมาจากไหน

ชื่อสื่อ: กลิ่นปากมาจากไหน
ประเภท: infographic
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2561
ผู้สร้างสรรค์: แผนงานพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ “ผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ”  
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สสส. และ มูลนิธิทันตสาธารณสุข

กลิ่นปากมาจากไหน

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ