การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

ชื่อสื่อ: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2555
ผู้สร้างสรรค์: ทพญ.เมธินี  คุปพิทยานันท์, ทพญ.สุพรรณี  ศรีวิริยกุล
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก.pdf

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ