การแปรงฟันวิธีขยับปัด ทำอย่างไร?

ชื่อสื่อ: การแปรงฟันวิธีขยับปัด ทำอย่างไร?
ประเภท: โปสเตอร์
ผลิตเมื่อ: ไม่ระบุ
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

การแปรงฟันวิธีขยับปัดทำอย่างไร.jpg

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ