คู่มือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก

ชื่อสื่อ: คู่มือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2553
ผู้สร้างสรรค์: พวงทอง  ผู้กฤตยาคามี, นนทินี  ตั้งเจริญดี, วิกุล  สาลเสสถ์
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

คู่มือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก.pdf

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ