แปรงฟัน222

ชื่อสื่อ: แปรงฟัน222
ประเภท: โปสเตอร์
ผลิตเมื่อ: ไม่ปรากฏ
ผู้สร้างสรรค์: ทพญ.นนทินี  ตั้งเจริญดี, ศิริวรรณ  ขำรักษา
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

  แปรงฟัน222.jpg

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ