SHARE ผู้สร้างสรรค์อยากแบ่งปันสื่อ

ตรงนี้จะเป็นช่องทางสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการแบ่งปันสื่อให้กับคนอื่น ๆ ค่ะ  โดยลิขสิทธิ์ของผลงานสื่อจะเป็นของผู้สร้างสรรค์ ซึ่ง 32ZEE มีการระบุข้อตกลงในการใช้สื่อไว้ค่ะ  แต่ตอนนี้ช่องทางนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ  ในช่วงนี้รบกวนให้ท่านที่ต้องการแบ่งปันสื่อ กรุณาส่งไฟล์สื่อพร้อมรายละเอียดมาที่อีเมล  32ZEE.com@gmail.com  หรือส่งข้อความที่ FB page: Mouth มันส์ ฟันดี

กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
1.ประเภทสื่อ  เช่น โปสเตอร์ นิทาน คลิป infographic
2.ชื่อของสื่อ
3.วัน เดือน ปี ที่ผลิต
4.ผู้สร้างสรรค์ผลงาน (เป็นชื่อบุคคล หรือหน่วยงานก็ได้ค่ะ)
5.เจ้าของ(ลิขสิทธิ์)
6.สัญญาอนุญาตเป็นพิเศษ (ถ้ามีข้อกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อตกลงในการใช้สื่อที่ระบุไว้ค่ะ)

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ทุกท่านค่ะ
32ZEE